SUOMEN BOSTONIT – FINNISH BOSTONS RY SUOMEN BOSTONIT – FINNISH BOSTONS RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

Rekisterinumero:158.688
Merkitty rekisteriin 4.6.1993
Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 8.4.2015
Tulevat voimaan 1.1.2016

1. § Yhdistyksen nimi, kieli, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry. Yhdistyksen kielenä on suomi ja pöytäkirjakielenä suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa.

2. § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten bostoninterrierien jalostusta ja kasvatusta sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä muita rodun ja kennelharrastuksen hyväksi toimivia vastaavanlaisia tapahtumia. Jalostustoiminnan ohjausta yhdistys harjoittaa muiden kenneljärjestöjen kanssa. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla erityisesti bostoninterrierien osalta sekä tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

3. § Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys on Suomen Kääpiökoirat ry:n jäsen. Yhdistys kuuluu myös Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:seen (SKL – FKK) ja muihin yhdistyksen toimintaa edistäviin järjestöihin.

4. § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous.

5. § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen vuosijäseniä voivat olla henkilöt, jotka omistavat bostoninterrierin tai ovat kiinnostuneet rodusta. Yhdistyksen muita jäseniä ovat tuomari-, kunnia-, perhe- ja kannatusjäsenet sekä pentuejäsenet. Yhdistyskokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Perhe- ja kannatusjäsenten sekä pentuejäsenten liittymis- ja jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta. Tuomarijäseniä ovat bostoninterrierirodun arvosteluoikeuden omaavat kotimaiset ulkomuototuomarit.

Pentuejäseneksi voi koirankasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenten liittymisvuoden liittymis- ja jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen se muuttuu vuosijäsenyydeksi.

Perhejäseniä voivat olla henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa yhdistyksen vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenen on oltava 16 vuotta täyttänyt henkilö. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja, tiedonantoja tai kutsuja.

Kannatusjäseniä voivat olla henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta ja hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja, tiedonantoja tai kutsuja.
Jäsenyys alkaa siitä kun jäsenmaksu ja liittymismaksu on maksettu ja jäsenhakemus toimitettu allekirjoitettuna yhdistyksen hallitukselle tai jäsensihteerille ja hallitus on hyväksynyt uuden jäsenen. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet yhdistyksen vuosi-, kunnia- ja perhejäsenet.Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

6. § Jäsenkasvattajat ja sitoumuskasvattajat

Yhdistyksen jäsenkasvattaja on kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen ja jolla on FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) alaisen kenneljärjestön myöntämä kennelnimi.Yhdistys voi ylläpitää jäsenkasvattajalistaa, joka voidaan julkaista yhdistyksen julkaisuissa. Jäsenkasvattajalistalla oleminen on vapaaehtoista ja tietojen julkaisusta jäsenkasvattajalistalla voidaan periä maksu. Yhdistyskokous vahvistaa säännöt, jotka ovat edellytyksenä jäsenkasvattajalistalle pääsemiseen. Hallitus voi päättää poistaa näitä sääntöjä rikkoneen jäsenkasvattajan jäsenkasvattajalistalta enintään kolmeksi vuodeksi ja toimeenpanna päätöksen välittömästi. Päätöksestä voidaan valittaa seuraavalle yhdistyskokoukselle vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Yhdistyskokous voi päättää pitää hallituksen kurinpitopäätöksen voimassa tai kumota sen.Yhdistys voi ylläpitää sitoumuskasvattajajärjestelmää, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistyskokous vahvistaa sitoumuskasvattajasäännöt.Kasvattaja, joka sitoutuu noudattamaan järjestelmän ehtoja, saa käyttää Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n sitoumuskasvattaja – nimikettä ja hänelle voidaan tarjota ilmaista mainostilaa yhdistyksen julkaisuissa. Hallitus voi päättää poistaa näitä sääntöjä rikkoneen sitoumuskasvattajan sitoumuskasvattajalistalta enintään kolmeksi vuodeksi ja toimeenpanna päätöksen välittömästi. Päätöksestä voidaan valittaa yhdistyskokoukselle vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Yhdistyskokous voi päättää pitää hallituksen kurinpitopäätöksen voimassa tai kumota sen.

7. § Jäsenen ero yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.Eroavan jäsenen velvoitteet ja oikeudet lakkaavat yhdistyksen vastaanotettua eroilmoituksen. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli asianomainen ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua helmikuun loppuun mennessä.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä,• jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai• jos hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä (SKL –FKK) tai rotujärjestöstä, Suomen Kääpiökoirat ry:stä  tai jos Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on kohdistanut häneen sääntöjensä mukaisia kurinpitotoimia tai hänet on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.Erottamisen suorittaa yhdistyksen vuosi- tai ylimääräinen kokous hallituksen esityksestä. Erotettavalle on varattava tilaisuus kirjallisen tai suullisen lausunnon antamiseen ennen päätöksen tekemistä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8. § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § Yhdistyskokous

Yhdistyskokous on yhdistyksen ylin päättävä elin ja sillä on toimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei ole yhdistyslaissa, näissä säännöissä tai yhdistyskokouksen erillisellä päätöksellä määrätty hallituksen toimivaltaan kuuluviksi. Jos yhdistyskokous on erillisellä päätöksellä määrännyt jonkin asian hallituksen toimivaltaan kuuluvaksi, yhdistyskokous voi päätöksellään palauttaa toimivallan yhdistyskokoukselle. Kaikki yhdistyskokouksen toimivaltaan kuuluvat asiat voidaan ottaa yhdistyskokouksen käsittelyyn.Vuosijäsenellä, pentuejäsenellä ja perhejäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyskokoukselle. Hallituksen tulee ottaa yhdistyskokouksen esityslistalle kaikki ajoissa tehdyt, yhdistyskokouksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet. Vuosikokoukselle tehtävät jäsenaloitteet tulee toimittaa hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen yhdistyskokoukseen, vuosikokoukseen, maalis-huhtikuun aikana.
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksen kutsusta tai mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.  Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.Kokous kutsutaan koolle sähköisesti tai kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä äänestyksessä. Äänestys on avoin, ellei suljettua lippuäänestystä erikseen vaadita.Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

10. § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan jäsenten äänivaltaisuus.2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.6. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja               vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi yhden vuoden toimikaudeksi.9. Valitaan kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle. 10. Vuosikokous valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan joko hallituksen jäsenistä tai sen ulkopuolelta.11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.12. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksut, toimintasuunnitelma ja tulo-         ja menoarvio.13. Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin;        jalostustoimikunta, pentuneuvoja, jäsensihteeri, facebook vastaava, webmaster, Bostoni-lehden                             päätoimittaja, lehtitoimikunta ja näyttelytoimikunta.14. Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.

11. § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, puheenjohtajan yksi (1) kalenterivuosi ja varajäsenten kaksi (2) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallitukseen valitun tulee olla Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n äänioikeutettu jäsen.Yhdistyksen hallituksen alaisena toimii jalostustoimikunta, jonka muodostaa vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.  Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että yksi on vuosittain erovuorossa.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa rahastonhoitajan yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen pankki- posti- yms. juoksevissa asioissa.

12. § Hallituksen tehtävät

Hallitus:• huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista• edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta• kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistelee yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat,         sekä panee toimeen yhdistyskokousten päätökset• ylläpitää jäsenluetteloa, tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopiviksi harkitsemistaan                         toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi• esittää vuosikokoukselle tarvittaessa eri tehtäviä varten toimikunnat, jotka toimivat hallituksen alaisina ja               valvonnassa• huolehtii yhdistyksen vuosikertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta

13. § Taloudellinen toimintaYhdistys perii toimintansa tukemiseksi jäsenmaksua. Lisäksi yhdistys perii liittymismaksun uusilta vuosi- ja perhejäseniltä sekä pentuejäseniltä.Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet määrää yhdistyksen vuosikokous.Yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, sekä ottaa vastaan toimintaansa tukevia lahjoituksia.

14. § Yhdistyksen omaisuus

Hallitus on velvollinen huolehtimaan yhdistyksen omaisuudesta. Jäsenen, joka pitää hallussaan yhdistyksen omaisuutta on kirjallisesta pyynnöstä toimitettava yhdistyksen omaisuus yhdistykselle. Jos jäsen ei noudata pyyntöä, hallitus voi kurinpitoseuraamuksena määrätä jäsenen määräaikaiseen kieltoon pitää hallussaan yhdistyksen omaisuutta enintään kolmeksi vuodeksi ja toimeenpanna päätöksen välittömästi. Päätöksestä voidaan valittaa yhdistyskokoukselle vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Yhdistyskokous voi päättää pitää hallituksen kurinpitopäätöksen voimassa tai kumota sen.

15. § Yhdistyksen julkaisut

Mikäli yhdistys julkaisee aikakautista julkaisua, sille on valittava päätoimittaja, joka on julkaisun vastaava toimittaja. Päätoimittaja valitaan vuosittain. Päätoimittajan valitsee ensisijaisesti vuosikokous. Milloin vuosikokous ei ole valinnut päätoimittajaa, hallitus valitsee päätoimittajan. Päätoimittaja vastaa yhdistyksen hallitukselle siitä, että hänen johtamansa media seuraa yhdistyksen peruslinjaa ja pyrkii asetettuihin tavoitteisiin. Päätoimittaja on moraalisessa vastuussa yleisölleen mediansa sisällöstä ja sen luotettavuudesta. Päätoimittaja on oikeudellisessa vastuussa, jos hänen johtamaansa mediaa syytetään sen julkaiseman sisällön perusteella. Yhdistys voi ylläpitää Internet-sivustoa. Mikäli yhdistys ylläpitää Internet-sivustoa, hallitus vastaa sen sisällöstä.

16. § Sääntöjen muutos

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselta vaaditaan 2/3 (kaksi kolmasosaa) enemmistö annetuista äänistä.

17. § Yhdistyksen purkaminen

Ehdotuksen yhdistyksen purkamisesta voi tehdä yhdistyksen hallitus tai mikäli 1/10 yhdistyksen jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii, jolloin ehdotuksen on oltava hallituksella vähintään kahta (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsitellä. Purkamispäätös on tehtävä vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä kahdessa yhdistyskokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous. Kokousten välisen ajan on oltava vähintään kuukausi.Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus mahdollisten velkojen maksamisen jälkeen jälkimmäisen purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2.§:ssä mainittuun tarkoitukseen tai Suomen Kääpiökoirat ry:lle tai Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:lle (SKL – FKK).

18. § Yhdistyslaki

Muilta osin noudatetaan tämän yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain määräyksiä.